Rada Parafialna  
 

Róże Różańcowe

 

Liturgicz. Służba Ołtarza

 
  Schola Parafialna  
  KSM  
  Caritas Parafialna  
Duchowa Adopcja
     
     

 
 

 

 

 

L I T U R G I C Z N A   S Ł U Ż B A   O Ł T A R Z A

 

 

 

 

S T O P N I E   F O R M A C J I

MINISTRANT

LEKTOR

 

MINISTRANT
KANDYDAT

(III klasa szkoły podstawowej)

Roczny okres kandydatury to poznawanie podstaw służenia oraz uczenie się modlitw ministranckich. Po trzech miesiącach przygotowania, w I Niedzielę Adwentu podczas Mszy św. następuje oficjalne przyjęcie do grona kandydatów. Od tego momentu kandydat może nosić komżę (bez kołnierzyka) i przebywać podczas liturgii w prezbiterium nie wykonując jednak żadnych czynności. Przez kolejne miesiące w dalszym ciągu na zbiórkach kandydaci zapoznają się z prawami i obowiązkami ministranta.

Okres kandydatury kończy się przed wakacjami uroczystym przyjęciem w poczet ministrantów. Odbywa się to także podczas Mszy św., gdzie kandydaci uroczyście ubierają kołnierzyki, składają przyrzeczenie oraz otrzymują dyplom i legitymację ministrancką.

 

MINISTRANT
CHORALISTA

(IV klasa szkoły podstawowej)

Drugi etap formacji liturgicznej jest pogłębieniem wiedzy przyswojonej w poprzednim roku. Program przewiduje głębsze przeżywanie Eucharystii, a szczególnie słuchanie Słowa Bożego i odpowiedzi na nie, co wymaga odpowiedniego zapoznania się z tekstami części stałych Mszy św. (śpiew i odpowiedzi na wezwania kapłana).

Choralista  przede wszystkim zdobywa umiejętność posługiwania się dzwonkami (sygnaturką na rozpoczęcie Mszy św. oraz dzwonkami w ciągu liturgii Eucharystycznej, przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu i w czasie procesji). Oprócz tego uderza gongiem podczas Przeistoczenia.

 

MINISTRANT
ŚWIATŁA

(V klasa szkoły podstawowej)

Na trzecim etapie przewidziany jest już początek pracy nad sobą. Być „światłem” według wezwania Chrystusa oznacza dawanie przykładu słowem i postępowaniem w swoim środowisku życia. Wiodącym tematem zbiórek jest właśnie symbolika światła.

Główną funkcją ministranta światła jest noszenie świec (akolitek) w procesji z Najświętszym Sakramentem (teoforycznej), w czasie czytania Ewangelii i podczas Komunii św.

 

MINISTRANT
KSIĘGI

(VI klasa szkoły podstawowej)

Podczas czwartego etapu formacji ministrant przyjmuje Chrystusa jako wzór dziecka Bożego. Uczy się szacunku do wszelkich ksiąg liturgicznych używanych podczas Mszy św. oraz nabożeństw (mszał, ewangeliarz, lekcjonarz, modlitwa wiernych, agenda, mszalik do koncelebry).

Przed rozpoczęciem liturgii powinien umieć zaznaczyć odpowiednie czytania w lekcjonarzu, przygotować także mszał i ewangeliarz. Podczas Eucharystii może podawać mszał kapłanowi. Wiąże się z tym także dobra znajomość jego układu i rozmieszczenia poszczególnych tekstów.

 

MINISTRANT
OŁTARZA

(I klasa gimnazjum)

Ostatni, piąty rok formowania to wejście we wszystkie funkcje, jakie może pełnić ministrant przy ołtarzu. Ważne jest, aby nie tylko zdobyć techniczną umiejętność potrzebnych czynności, ale przede wszystkim je rozumieć i duchowo przeżywać. Jest to już całościowe zbliżenie się do ołtarza.

Zadaniem ministranta na tym etapie jest służba poprzez przynoszenie na ołtarz kielicha, chleba, wina, wody, naczynia do obmycia dłoni kapłana (lavabo) i chusteczki oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Na zbiórkach poznaje naczynia i szaty liturgiczne oraz ich nazwy. Podczas Komunii św. może towarzyszyć kapłanowi z pateną, a po jej zakończeniu podać mu naczyńko z wodą do obmycia palców (vasculum).

 

LEKTOR

(od II klasy gimnazjum)

Głównym zadaniem, a zarazem przywilejem lektora jest czytanie Słowa Bożego podczas zgromadzenia liturgicznego i asystowanie kapłanowi przy ołtarzu podczas Eucharystii (akolita). Strojem lektora jest biała alba i pasek (cingulum). Kandydaci na lektorów przygotowują się do tej funkcji przez odpowiednie kursy, które odbywają się w kilku etapach:

  1. Pierwszy dokonuje się w dekanacie i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z Biblii i fonetyki.

  2. Drugi (nieobowiązkowy) jako dopełnienie, to tygodniowe rekolekcje w okresie ferii zimowych w Bieczu lub Kotani.

  3. Trzeci stanowią dwa jednodniowe diecezjalne spotkania formacyjne.

  4. Ostatnią częścią jest lektorski turnus wakacyjny przygotowujący do udzielenia specjalnego błogosławieństwa przez Ks. Biskupa, które ma miejsce w wyznaczonym terminie i miejscu po wakacjach.

 

ANIMATOR

(od III klasy gimnazjum)

Wyróżniający się gorliwością i wiedzą lektorzy mają możliwość zostania animatorami (organizatorami pracy formacyjnej LSO w parafii). Zadaniem animatora jest pomoc księdzu opiekunowi w formowaniu młodszych ministrantów (prowadzenie zbiórek, ćwiczenia praktyczne, opieka w czasie zajęć sportowo-rekreacyjnych). Od kandydata na animatora wymaga się odpowiednią wiedzę liturgiczną i umiejętność pracy z dziećmi. Przygotowanie do tej funkcji polega na:

  1. Uczestnictwie w tygodniowym diecezjalnym kursie zimowym w Bieczu lub Kotani.

  2. Prowadzenie grupy w parafii przez okres jednego roku

  3. Tygodniowa praktyka na turnusie wakacyjnym w Kotani, Kupnie lub Sandomierzu.

  4. Tygodniowa praktyka na turnusie wakacyjnym w Kotani, Kupnie lub Sandomierzu

  5. Weryfikacyjne rekolekcje formacyjne w Kotani, które uwieńczone zostają uroczystym błogosławieństwem i przyjęciem krzyża animatorskiego z rąk Ks. Biskupa w wyznaczonym terminie i miejscu po wakacjach.

 

CEREMONIARZ

Jest to najwyższy, najważniejszy i najbardziej zaszczytny stopień w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Zadaniem ceremoniarza jest przygotowywanie oprawy (próby z całą asystą liturgiczną) największych uroczystości parafialnych takich jak odpust, wizyta ks. Biskupa, Msze św. z pełną oprawą liturgiczną oraz czuwanie nad prawidłowym ich przebiegiem. Jest tu potrzebna doskonała znajomość przepisów liturgicznych.

 

 

 

 

 

P O S Ł U G I   F O R M A C J I

 

MINISTRANT

LEKTOR

 

MINISTRANT
WODY

Otrzymuje się ją na stopniu ministranta ołtarza. Podczas liturgii podaje kociołek ze święconą wodę i kropidło przy obrzędzie pokropienia wiernych zamiast aktu pokuty we Mszy św. (aspersja) lub różnych przedmiotów oraz potrafi asystować kapłanowi przy udzielaniu chrztu św.

 

MINISTRANT
KRZYŻA

Otrzymuje się ją na stopniu ministranta księgi. Polega ona na umiejętności noszenia krzyża w czasie procesji do ołtarza, procesji z Najświętszym Sakramentem, czy podczas Drogi Krzyżowej. Nieodzowna jest także znajomość symboliki krzyża przez niosącego.

 

MINISTRANT
PSAŁTERZYSTA

Otrzymuje się ją na stopniu ministranta księgi. Uzdolniony muzycznie i odpowiednio przygotowany ministrant może wykonywać śpiew psalmu responsoryjnego i aklamacji „Alleluja” przed Ewangelią.

 

MINISTRANT
KADZIDŁA

Otrzymuje się ją na stopniu ministranta ołtarza. Do tej funkcji zalicza się turyferariusz (kadzielnica) i nawikulariusz (łódka z kadzidłem). Podczas liturgii podaje się kadzielnicę (trybularz) kapłanowi do okadzenia np. monstrancji z Najświętszym Sakramentem, ołtarza, ewangeliarza, czy podczas procesji. Ich zadaniem jest także rozpalenie węgielków oraz dbanie o czystość trybularza i łódki.

 

LEKTOR
KOMENTATOR

Funkcja ta polega na wprowadzaniu wiernych uczestniczących w liturgii do poszczególnych części Mszy św. przez odpowiednie komentarze. Dotyczy to szczególnie celebracji odprawianych rzadko w ciągu roku i mających nieco zmieniony przebieg. Są to przede wszystkim dni Triduum Paschalnego, czy uroczyste liturgie z udziałem ks. Biskupa. Komentarze takie można wykonywać także i podczas zwykłej Eucharystii i nabożeństw, co pomaga bardziej świadomie przeżywać treści poszczególnych części celebracji.

 

LEKTOR
KANTOR

Uzdolnieni muzycznie lektorzy mogą po odpowiednim przygotowaniu pełnić posługę kantora (cantare łac. – śpiewać). Może on śpiewać wezwania do modlitwy wiernych lub prowadzić z wiernymi śpiew ze specjalnie wyznaczonego to tej funkcji miejsca.

 

 

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009