ogłoszenia parafialne  
  intencje mszalne  
  zapowiedzi przedślubne  
  ochrzczeni  
  zaślubieni   
  zmarli  
informacje ogólne
 

sakramenty i pogrzeb

 
  dane statystyczne  

 
 

 

 

 

S A K R A M E N T Y   Ś W I Ę T E

chrzest | bierzmowanie | pokuta | namaszczenie | kapłaństwo | małżeństwo | pogrzeb

 

E U C H A R Y S T I A

E U C H A R Y S T I A   –   M S Z A   Ś W I E T A

1. Sakrament ten ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy po raz pierwszy przemieniając chleb i wino w swoje Najświętsze Ciało i Krew.

2. Kościół wierny poleceniu Jezusa „To czyńcie na moją pamiątkę” celebruje Eucharystię nie tylko w niedziele, ale również każdego dnia w ciągu roku. Jest ona źródłem i centrum jego życia i działalności.

3. Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii. Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.

4. Msza św. składa się z następujących części:

· obrzędy wstępne (znak krzyża, pozdrowienie, akt pokuty, chwała, kolekta)

· liturgia słowa (czytania, psalm, ewangelia, homilia, wyznanie wiary, modlitwa powszechna)

· liturgia eucharystyczna (przygotowanie darów, przeistoczenie, komunia św.)

· obrzęd zakończenia (pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie)

5. Warunki dobrego uczestnictwa we Mszy świętej:

· Kształtowanie przez Słowo Boże

· Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego

· Składanie Bogu dziękczynienia

· Ofiarowanie Niepokalanej Hostii

· Uczenie się składania siebie w ofierze

6. Świadome i pełne uczestnictwo we Mszy św. to przystąpienie do Komunii świętej.

7. Chrześcijanin ma obowiązek być na Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Świętami nakazanymi są:

· Boże Narodzenie (25 XII)

· Uroczystość Maryi Bożej Rodzicielki (1 I)

· Objawienie Pańskie – Trzech Króli (6 I)

· Wniebowstąpienie Pańskie (VII niedziela po Wielkanocy)

· Boże Ciało (czwartek po niedzieli Trójcy Św.)

· Wniebowzięcie NMP (15 VIII)

· Wszystkich Świętych (1 XI)

 

E U C H A R Y S T I A   –   K O M U N I A   Ś W I Ę T A

1. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym (od Wielkanocy do niedzieli Trójcy Świętej) chrześcijanin powinien przystąpić do Komunii św.

2. Kościół zachęca do jak najczęstszego przyjmowania Komunii św.

3. Przed przyjęciem Komunii św. obowiązuje tzw. post eucharystyczny (1 godz.).

4. Do Komunii św. można przystąpić tylko w stanie łaski uświęcającej (brak grzechu ciężkiego).

5. Po przyjęciu Komunii św. należy zrobić dziękczynienie.

6. Do Komunii św. można przystąpić maksymalnie dwa razy dziennie (raz w każdej chwili, drugi raz trzeba być na całej Mszy św.).

7. Zachęca się, aby przyjmować Komunię św. z racji uczestnictwa we Mszach św. zamawianych za zmarłych z rodziny lub w rodzinne rocznice.

 

P R Z Y G O T O W A N I E   D O   P I E R W S Z E J   K O M U N I I   Ś W I Ę T E J

1. Formacja katechetyczna dzieci klas II mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się w szkole, ale obowiązek wychowania religijnego spoczywa na rodzicach w domu rodzinnym.

2. Rodzice dzieci przystępujących do I Komunii św. powinni dostarczyć katechecie świadectwo chrztu świętego, w sytuacji gdy dziecko było ochrzczone w innej parafii.

3. Uroczystość I Komunii św. w naszej parafii odbywa się w III niedzielę maja, a poprzedzona jest przyjęciem sakramentu spowiedzi przez dzieci i rodziców i rodzinę.

 

K O M U N I A   Ś W I Ę T A   D U C H O W A  (Jacek Salij OP)

1. O komunii duchowej przypomniał w encyklice poświęconej tajemnicy Eucharystii Jan Paweł II: W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. (Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 34)

2. Jak się przyjmuje komunię duchową? Po prostu pragnieniem, dlatego nazywamy ją również komunią pragnienia. Taką prośbę serdeczną, żeby Pan Jezus raczył przyjść do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie, można kierować do Niego, słuchając radiowej mszy świętej. Albo łącząc się duchowo z mszą odprawianą w najbliższym kościele. Dobrze jest wtedy najpierw upokorzyć się przed Panem Jezusem i wyznać Mu swoją niegodność, i dopiero potem prosić Go o przyjście do mojej duszy, choć nie mogę Go teraz przyjąć sakramentalnie.

3. Możliwość przyjmowania komunii pragnienia jest wielką szansą religijną dla tych ludzi, których Kościół nie odważa się dopuścić do komunii sakramentalnej. Dzisiaj są to przede wszystkim ci katolicy, którzy żyją w związkach bez ślubu kościelnego. W życiu wysłuchałem setek wyznań, jak ciężko może być człowiekowi wierzącemu w momencie, kiedy większość uczestników Mszy świętej przystępuje do stołu Pańskiego, a mnie komunii przyjąć nie wolno. Wielka jest wtedy wdzięczność takiego człowieka, kiedy zwróci mu się uwagę na to, że przecież może przyjmować przynajmniej komunię pragnienia.

 

 

 

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009