ogłoszenia parafialne  
  intencje mszalne  
  zapowiedzi przedślubne  
  ochrzczeni  
  zaślubieni   
  zmarli  
informacje ogólne
 

sakramenty i pogrzeb

 
  dane statystyczne  

 
 

 

 

 

S A K R A M E N T Y   Ś W I Ę T E

bierzmowanie | Eucharystia | pokuta | namaszczenie | kapłaństwo | małżeństwo | pogrzeb

 

C H R Z E S T

U D Z I E L A N I E   S A K R A M E N T U   C H R Z T U   Ś W I Ę T E G O :

1. Zgłaszając nowonarodzone dziecko do chrztu św. w kancelarii parafialnej należy:

· przynieść akt urodzenia dziecka z USC

· podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka

· podać dane rodziców dziecka:

– imię i nazwisko

– nazwisko rodowe matki

– data urodzenia

– imię i nazwisko ich rodziców

– adres zamieszkania

· podać dane rodziców chrzestnych:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

2. Pouczenie oraz katecheza chrzcielna odbywa się przy zapisie dziecka do chrztu świętego.

3. Rodzice chrzestni będący spoza Krempnej winni przedłożyć w dniu chrztu św. zaświadczenie od proboszcza własnej parafii informujące o tym, że są praktykującymi katolikami.

4. W dniu chrztu św. należy przybyć do kościoła ok. 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i ustawić się pod chórem.

5. Rodzice na chrzest przynoszą z sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla dziecka.

6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi.

7. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. i ofiarować Ją w intencji nowoochrzczonego dziecka.

8. Po zakończonej Mszy św. bądź obrzędzie, rodzice i rodzice chrzestni udają się do zakrystii celem dopełnienia formalności i odbioru świadectwa chrztu świętego.

O   R O D Z I C A C H   C H R Z E S T N Y C H :

Do funkcji chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

· jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

· ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

· jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

· jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej;

· nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, który nie jest katolikiem (prawosławny, protestant) może być dopuszczony, ale tylko razem z chrzestnym katolikiem.

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009